Algemene Informatie


Advies en Organisatie is opgericht in 2012. Dick Spel heeft ruim tien jaar ervaring in het lokaal bestuur en heeft diverse beleidsfuncties bij onafhankelijke maatschappelijke organisaties vervuld. De overstap naar een eigen organisatie is een logisch vervolg na de oprichting in 2011 van het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor zelfstandig ondernemers. Het overbruggen van de afstand tussen overheidsbeleid en maatschappelijke belangen loopt als een rode draad door het advies- en organisatiewerk

De basisgedachte is dat er meer ruimte moet zijn om vernieuwende en creatieve ideeŽn om te zetten in potentieel succesvolle en praktisch uitvoerbare plannen. Wetten en regels lopen vaak ver achter op maatschappelijke veranderingen. Plannen worden pas maatschappelijk getoetst als ze in een vergevorderd ontwikkelingsstadium zijn. Probeer dan nog maar eens het been bij te trekken. Door een grondige probleemanalyse en het zoeken naar creatieve oplossingen helpt advies en organisatie een spagaat voorkomen, of helpt je uit de spagaat. Hierbij staat respect en ruimte voor het individu en het sluiten van kringlopen voorop.

Advies en organisatie richt zich vooral op het vinden van draagvlak bij ruimtelijke en maatschappelijke plannen en processen. Tot 2012 is ervaring opgedaan op het gebied van milieueffectrapportage, waterbeheer, afvalverwerking en duurzaam bouwen. Daarna is een belangrijke inzet geleverd op het verbeteren van de positie van zelfstandig professionals en op nieuwe arbeidsverhoudingen.


Zelfstandig professionals

Een belangrijke inzet vindt plaats op het ontwikkelen van tools voor opleiding en ontwikkeling van zelfstandig ondernemers. Tools waarmee zelfstandig professionals, maar ook organisaties die zich voor deze groep inzetten, competenties kunnen bijhouden en vergelijken, ontwikkelingstrajecten kunnen uitzetten en behaalde kwaliteiten kunnen bijhouden en toetsen.


Omgevingsmanagement en milieueffectrapportage

Bij het vinden van draagvlak voor ruimtelijke veranderingen is de rol van inwoners en andere betrokkenen een belangrijke factor. Voldoende draagvlak betekent dat er veel valt uit te leggen. Omgevingsmanagement is gebaseerd op een open en heldere communicatie met inwoners en belanghebbenden. Advies en organisatie is de ambassadeur bij het vinden van draagvlak voor plannen. Advies en organisatie kan ook adviseren over de inhoud van plannen en, met behulp van een uitgebreid netwerk, over de inzet van gespecialiseerde kennis. Met name milieueffectrapportage is een specialisme waar door gebrek aan kennis en inzicht de risicoís groot zijn. Door te kiezen voor de juiste scope en het juiste detailniveau, en daar goed geÔnformeerde professionals op te zetten, kunnen deze risicoís aanzienlijk worden verminderd.


Organisatie van bijeenkomsten en werkbezoeken

Het organiseren van bijeenkomsten en werkbezoeken betekent vooral vooraf duidelijk krijgen wat de vraag is en wat de verwachtingen zijn. Advies en organisatie heeft ervaring met het organiseren van bijeenkomsten zowel voor Nederlandse als buitenlandse organisaties.


Contact

Neem bij vragen of voor meer inhoudelijke informatie contact op. De mogelijkheden hiervoor zijn te vinden op de contactpagina.